චීනය YKAD කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදකයන් | Yongyuan

YKAD

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

විශේෂාංග lnclude:    

මෘදු lron Swing පරීක්ෂා කපාට

1"to 4"Size Range

මෘදු lron: 300to2000WOG පීඩන රංගේ

පූර්ණ විවෘත

පිලිතුරු පොටවල් ANSI B1.20.1 (එන්පීටී) වෙත අවසන්

NACE MR0175

 

 


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන