චීනය YKAC කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදකයන් | Yongyuan

YKAC

නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

විශේෂාංග lnclude:

කාබන් වානේ Swing පරීක්ෂා කපාට

1"to 3"Size Range

1 "-2" කාබන් වානේ: (300 - 5000 WOG පීඩනය පරාසයක) 2 "-Longbody, 3" කාබන් වානේ: (300 - 3600 WOG පීඩනය පරාසයක)
පූර්ණ විවෘත    

පිලිතුරු පොටවල් ANSI B1.20.1 (එන්පීටී) වෙත අවසන්

NACE MR0175

 


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන